Vedtægter for
Nordøstsjællands Rideklub (NØR)

§1 Formål
Stk. 1. Klubbens navn er: Nordøstsjællands Rideklub (NØR)
Stk. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport i Nordøstsjælland, især blandt børn og unge.
Til opfyldelse af dette formål skal klubben:
•Drive Nygård Ridecenter og dertil hørende rideskole som et rentabelt og velfungerenderide-etablissement i henhold til brugskontrakt indgået med Helsingør Kommune.
•Arbejde for at fremme medlemmernes interesse og mulighed for at udvikle ridesporten.
Stk. 3. Klubbens hjemsted og adresse er Nygård Ridecenter, Hellebækvej 46, Nygård, 3000 Helsingør, i Helsingør Kommune.

§2 Dansk Ride Forbund
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben oghvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer ogbestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3 Optagelse af medlemmer
Stk. 1. Klubben kan optage medlemmer som følger:
Juniormedlemmer: Unge under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen eller som udvalgsformænd. Indtil juniormedlemmet fylder 18 år, kan én forælder/værge - i kraft af juniormedlemmets medlemskab af klubben - stemme på generalforsamlingen.
Seniormedlemmer: Alle over 18 år, som ikke er passive medlemmer.
Passive medlemmer: Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer. Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen, men er valgbare til bestyrelse.
Stk. 2. Ansøgning om optagelse som medlem skal skrives på klubbens hjemmeside via Klubmodul. Medlemskabet er gældende fra denne dato. Juniorer under 18 år skal have en af forældrenes eller værges skriftlige godkendelse.
Stk. 3. Deltagelse i klubbens arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.
Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 5. Kun aktive medlemmer kan benytte klubbens ride- og staldfaciliteter.
Stk. 6. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelse og udvalg.

§4 Kontingent
Stk. 1. Årskontingent for næstfølgende klubår fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Klubåret følger kalenderåret. Kontingent betales forud en gang årligt. Kontingentet for året forfalder 1. januar og skal være betalt senest 10. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 10.januar, slettes vedkommende som medlem pr. 10. januar og kan kun optages på ny mod nyindmeldelse i klubben samt betaling af kontingent.
Stk. 3. Kontingent skal betales ved indmeldelse på hjemmesiden (se dog § 3, stk. 3).
Kontingent for nye medlemmer. Indmeldelse i tiden:
•JAN, FEB, MAR, APR, MAJ, JUN: fuldt kontingent.
•JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC: ½ kontingent.
Stk. 4. Kontingentet dækker for medlemskab af klubben samt kontingent til Dansk Ride Forbund, Helsingør Sports Union mv.

§5 Udvalgenes sammensætning
Stk. 1. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, samt et forretningsudvalg.
Stk. 2. Bestyrelse og udvalg vælges for 2 år.
Valgbare til bestyrelsen er kun amatører efter DRF’s bestemmelser, der er medlemmer af klubben.
Personer med økonomisk interesse/tilknytning til klubbens virksomhed er ikke valgbare til bestyrelsen, ligesom disse ej heller kan vælges som revisor.
Ansatte på etablissementet er ikke valgbare til bestyrelsen, ligesom disse ej heller kan vælges som revisor.
Der må ikke vælges formand og kasserer fra samme husstand i bestyrelsen samtidig. Dette gælder tillige, hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.
Formand er på valg i ulige kalenderår.
Kassereren er på valg i lige kalenderår.
Herudover består bestyrelsen af formændene for klubbens aktivitetsudvalg, der ligeledes antalsmæssigt vælges på generalforsamlingen, mens posterne fordeles internt i bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.
Stk. 4. Forretningsudvalg. Formand for bestyrelsen er formand for forretningsudvalget. Herud- over består udvalget af klubbens kasserer, samt daglig leder.
Stk. 5. Aktivitetsudvalg. Som permanente aktivitetsudvalg etableres følgende udvalg:
•Informationsudvalg
•Rideskoleudvalg
•Stævneudvalg
Stk. 6. Medlemmerne til udvalgenes formænd vælges af generalforsamlingen og indtræder som medlem af bestyrelsen.
Informations- og stævneudvalgsformand er på valg i ulige kalenderår.
Rideskoleudvalgsformand er på valg i lige kalenderår.
Bestyrelsen fordeler dog selv posterne internt på første bestyrelsesmøde. Ved manglende besættelse af udvalgsformænd, kan bestyrelsen udpege en person til varetagelse af opgaven, som ikke er medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Efter behov kan der mellem generalforsamlingerne nedsættes midlertidige aktivitetsudvalg (ad hoc udvalg) til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 8. Juniorudvalg. Juniorudvalget kan vælges hvert år på et juniormøde. Mødet indkaldes og ledes af formanden for rideskoleudvalget.
Kun juniormedlemmer har stemmeret til juniorudvalget. Udvalget konstituerer sig selv med repræsentanter. En udpeget repræsentant for juniorudvalget er medlem af rideskoleudvalget. Juniorudvalget har mulighed for at udpege medlemmer til de øvrige aktivitetsudvalg. Formanden for rideskoleudvalget er kontaktperson mellem juniorudvalget og bestyrelsen.

§6 Udvalgenes ansvarsområder
Stk. 1. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager internt og eksternt dens tarvpå bedste måde.
Bestyrelsen har ansvaret for koordinering og gennemførelse af aktiviteter for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at klubbens brugskontrakt vedrørende Nygård Ridecenter overholdes.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ansættelser og afskedigelser. Internt leder bestyrelsen klubben ved uddeling af kommissorier til klubbens funktionsudvalg.
Formanden og kassereren er bemyndiget til i fællesskab at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalfor samlingens beslutninger i medfør af vedtægterne § 7.
Bestyrelsens medlemmer må ikke, uden generalforsamlingens særlige bemyndigelse, optage lån på klubbens vegne.
Den samlede bestyrelse kan give fuldmagt - enten som "alene fuldmagt" eller som "to eller flere i forening fuldmagt" - til personer udpeget af bestyrelsen til at disponere på én eller flere af klubbens bankkonti.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet eller på forlangende af et af klubbens funktionsudvalg. Indkaldelse foretages af formanden.
Stk. 3. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.
Stk. 4. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Stk. 5. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.
Stk. 6. Sekretæren fører protokol med et fyldestgørende referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og arkiveres i klubben. Kopier af referater distribueres til bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.
Stk. 8. Forretningsudvalget sikrer en professionelt forsvarlig drift af rideskole og ridecenter og er ansvarligt for planlægning og organisering af vedligeholdelses- og anlægsarbejder på Nygård Ridecenter i samarbejde med Helsingør Kommune. Vedligeholdelses- og anlægsopga- ver gennemføres efter af bestyrelsen godkendte planer og budgetter.
Stk. 9. Informationsudvalget er ansvarligt for klubbens hjemmeside. Derudover varetager udvalget den overordnede virksomhed for klubbens PR og sponsorer.
Stk. 10. Rideskoleudvalget er ansvarligt for udviklingen, planlægning og organisering af aktiviteter for rideskoleryttere i samarbejde med klubbens ansatte. Rideskoleudvalget er ikke ansvarligt for tilrettelæggelse af den almindelige rideskoleundervisning. Aktiviteter gennemføres efter af bestyrelsen godkendte budgetter.
Stk. 11. Stævneudvalget er ansvarligt for planlægningen og organisering af konkurrenceaktiviteter for klubbens medlemmer samt for klubbens stævnemateriel. Aktiviteter gennemføres efter af bestyrelsen godkendte budgetter.
Stk. 12. Juniorudvalget skal tilrettelægge aktiviteter for juniormedlemmerne og sikre kontakten mellem junior og bestyrelse. Aktiviteter gennemføres efter af bestyrelsen godkendte budgetter.

§7 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Denordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Beslutninger på generalforsamlingenvedtages ved simpelt flertal med undtagelse af de i § 3, stk. 6 og § 7, stk. 2 nævnte tilfælde.Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre skriftlig afstemning forlanges af bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer.
Der stemmes ved personligt fremmøde. Der kan stemmes med 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem. Fuldmagten skal afgives på blanket udfærdiget af klubben.
Stk. 2. Forandring af klubbens love og eksklusion af medlemmer kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund og Helsingør Kommune til godkendelse.
Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges generalforsamlingen efter ekstern regnskabsmæssig revision og revision af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 6 på dagsordenen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse via klubbens hjemmeside anses som gyldig. Indkaldelse opslås på klubbens hjemmeside og på klubbens medlemstavle mindst 4 uger før.
Klubbens regnskab og indkomne forslag er tilgængelige minimum en uge før generalforsamlingen.
Stk. 5. Stemmeberettigede er seniormedlemmer samt én forælder/værge for hvert juniormedlem under 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned.
Stk. 6. Valg af revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisor er på valg i lige kalenderår. Valgbare er medlemmer af klubben herunder én forælder/værge til juniormedlemmer under 18 år, der ikke har økonomisk interesse i klubbens drift, ikke er ansat på etablissementet og ikke er bestyrelsesmedlem eller fra samme husstand som disse.
Stk. 7. Genvalg til alle bestyrelsesposter, udvalgsposter og som revisor kan finde sted.
Stk. 8. Der vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen. I tilfælde af vakance af revisor udpeger bestyrelsen en suppleant i overensstemmelse med § 7, stk. 6.
Stk. 9. Dagsordenen for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens/udvalgenes beretning.
3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab med decharge til bestyrelsen.
4.Forelæggelse af næste års budget.
5.Fastlæggelse af kontingent.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Valg, § 5, stk. 3 og 6.
a.Ulige år formand, informations- og stævneudvalgs formænd.
b.Lige år kasserer, sekretær og rideskoleudvalgsformand.
c.Minimum 2 suppleanter.
d.1 revisor. (Kun i lige år jf. §7, stk. 6.)
8.Eventuelt.

Stk. 10. Bestyrelsen har pligt til at lave et fyldestgørende referat af generalforsamlingen i un- derskrevet stand. Offentliggørelse heraf skal ske på klubbens hjemmeside senest en måned efter generalforsamlingen.

§7 A Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det fornødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiverbegæring herom. Begæringen skal indeholde det/de emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsenfastsætter dagsorden med udgangspunkt i § 7, stk. 9.
Stk. 2. Udsendelse af dagsorden og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 3. Stemmeberettigede, se § 7, stk. 5.

§9 A Karantæne
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 6 måneder ellerindtil efter næste generalforsamlings afholdelse, til et medlem, der gør sig skyldig i usportsligoptræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skalvære gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer forkarantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, indenafstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra denpågældende klub er inhabil.

§9 B Udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fraklubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagenved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer(blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DanskRide Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§9 C Yderligere udelukkelse
Vedtægter for Nordøstsjællands Rideklub (NØR) I det af § 9 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). § 10 Klubbens opløsningStk. 1. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages af 2 på hinanden følgende, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.Stk. 2. Der kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på den første generalforsamling vedtager opløsning, samt at der på den anden generalforsamling er simpelt flertal for opløsning. Stk. 3. Opløses klubben, tilfalder klubbens materiel og eventuelle formue Helsingør Sports Union. Generalforsamlingen afgør efter bestyrelsens forslag, hvorledes klubbens øvrige ejendele skal fordeles. Vedtægterne er senest ændret og vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2021.

 

Vores sponsorer